Våre vedtekter

Skiens Kunstforenings vedtekter (Revidert på årsmøte 27. august 2020)

§1. Foreningens formål
Foreningens formål er å gi flest mulig tilgang til, og fremme interessen for profesjonell, visuell kunst gjennom utstillinger og formidling.

§2. Medlemmer
Enhver kan opptas som medlem av Skiens Kunstforening. De som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett på foreningens årsmøte. Medlemmene deltar i den årlige trekning av innkjøpt kunst. Årsmøtet kan etter innstilling fra styret utnevne til æresmedlemmer personer som i særlig grad har bidratt til å fremme norsk bildende kunst eller som har ytt Skiens Kunstforening særlig store tjenester. Beslutningen må ha minst ¾ dels flertall av fremmøtte.

§3. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Kontingenten følger kalenderåret

§4. Utmelding
Medlemskapet er bindende inntil skriftlig utmeldelse til foreningen foreligger. Hvis utmeldelsen ikke er skjedd skriftlig innen kalenderårets utgang, ansees vedkommende å stå som medlem også følgene år. Ikke innbetalt kontingent i to år, medfører tap av medlemskap.

§5. Årsmøtet
Årsmøtet er Skiens Kunstforenings øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøtet skal skje med minst 4 ukers varsel.  Forslag fra medlemmene som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret minst 2 uker før årsmøtet, og sendt ut til medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.
Følgende saker skal stå på dagsorden:
•    valg av møteleder
•    valg av møtesekretær
•    Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
•    årsberetning
•    årsregnskap for kalenderåret med revisorers/regnskapsførers bemerkninger
•    status fonds og legater
•    fastsetting av kontingent
•    innkomne forslag
•    valg

Valg av styre forberedes av en valgkomite på 3 medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomiteens funksjonstid er 1 år.

Det velges:
•    Styreleder (1 år)
•    4 styremedlemmer (2 på valg hvert annet år)
•    4 varamedlemmer (1 år)
•    3 medlemmer til valgkomite (valgkomiteen velger selv sin leder)
•    2 revisorer (En revisor når foreningen benytter autorisert ekstern regnskapsfører)
Valg som styremedlem er begrenset til totalt 3 sammenhengende perioder, dvs. 6 år. Likeledes kan styrets leder sitte inntil 6 sammenhengende år. Senere gjenvalg som styremedlem kan skje først etter 2 år. Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall av de fremmøtte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte holdes når det bestemmes av styret eller blir krevd av minst 1/3 av medlemmene. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte.

§6. Styret
    Styrets oppgaver skal være å:
•    sørge for at foreningens virksomhet er i samsvar med formålsparagrafen. Se §1.
•    arbeide for god økonomistyring og sunn økonomi
•    ansette personale, og utarbeide arbeidsinstruks for de ansatte.
•    besørge gode arbeidsvilkår. Det er styrets leder som har det utøvende og daglige arbeidsgiveransvar.
•    fastsette foreningens aktiviteter samt utstillingsprogrammer etter forslag fra kunstnerisk råd.
•    utarbeide årsberetning og regnskap/budsjett og fremlegger øvrige saker som skal forelegges årsmøtet.
•    forvalte foreningens eventuelle fond og legater.
•    utpeke det nødvendige antall kunstneriske konsulenter til kunstnerisk råd, se § 8.
•    nedsette eventuelle arbeidsgrupper til å bistå styret med spesielle arbeidsoppgaver.

§7. Styreleder
Styreleder er foreningens rettslige representant.  Styreleder og intendant undertegner på foreningens vegne. Dersom styreleder har forfall kan styret bestemme at foreningens rettslige disposisjoner skal kunne undertegnes av et annet styremedlem sammen med intendanten.

§8. Kunstnerisk råd.
Styret skal utpeke et nødvendig antall kunstneriske konsulenter som skal bistå styret i alle saker hvor særlig kunstnerisk innsikt kreves.  Styret vedtar instruks for kunstnerisk råd.

§9. Fonds og legater
De til enhver tid eksisterende fonds og legater forvaltes av styret. Styret skal hvert år i sin årsberetning gi årsmøtet orientering om hvilke disposisjoner som er foretatt.

§10. Oppløsning
Vedtak om oppløsning av foreningen er kun gyldig når spørsmålet har vært forelagt foreningens medlemmer ved uravstemning og fått minst 2/3 flertall.  Årsmøtet bestemmer hva som skal skje med eiendeler og inventar.